Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Lipnie, ul. Sportowa 16A.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod_lipno@kujawy.psp.gov.pl
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123).
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: Komenda Główna PSP, Komenda Wojewódzka PSP, organy kontroli.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania,
  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani(a) wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

..………………………………………………..
      (data i podpis)                                          

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 45
Wprowadzony przez: Piotr Rutkowski
Data opublikowania: 2020-10-08 08:12:23
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu