Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

      Co to jest?
KOMPETENCJE
Zadania i kompetencje

1) Zastępowanie Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie w czasie jego nieobecności,
w zakresie całokształtu przypisanych mu zadań, za wyjątkiem czynności powodujących powstanie zobowiązań majątkowych i finansowych.

2) Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad Wydziałem Kwatermistrzowsko-Technicznym Komendy Powiatowej PSP w Lipnie.

3) Wykonywanie obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lipnie,
w szczególności:

- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,

- utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,

- współdziałanie z innymi podmiotami i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki, w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,

- prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,

- organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego,

- analizowanie przeprowadzonych działań interwencyjnych i inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy ich efektywności,

- dysponowanie siłami i środkami JRG,

- nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny wewnętrznej i toku służby,

- posiadane pełnego rozeznania w zakresie stanu wyszkolenia i przygotowania zawodowego załogi,

- określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk służbowych.

4) Podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, nie zastrzeżonych do podpisu przez Komendanta Powiatowego,

5) Organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych,

6) Nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy prze strażaków oraz pracowników cywilnych pełniących służbę, zatrudnionych w nadzorowanych komórkach organizacyjnych

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2780
Wprowadzony przez: Ziemkiewicz Mirosław
Data opublikowania: 2004-11-03 09:06:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2004-11-03 09:17:15 Ziemkiewicz Mirosław
2004-11-03 09:11:45 Ziemkiewicz Mirosław
2004-11-03 09:11:00 Ziemkiewicz Mirosław